You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
15 Ramadan 1440/Isnin, 20 Mei 2019     7:09 PM
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Kami telah menerima pengunjung seramai 1368337 sejak 1 Januari 2008

e-alQamus ialah Kamus Istilah dalam bentuk elektronik tribahasa (Bahasa Arab-Arab-Bahasa Malaysia-Bahasa Inggeris) yang merupakan ensiklopedia bahasa moden pertama secara online di Malaysia.

Kamus Istilah ini menyalurkan maklumat tribahasa secara menyeluruh dan terperinci seperti terjemahan, istilah, nahu, kata dasar, mufrad dan jamak, kata adjektif, akhiran, awalan, kependekan, keterangan, kata kerja, kata nama, seruan, ungkapan, bidalan dan seumpamanya lagi. Pencarian maklumat melalui e-alQamus ini begitu pantas, mudah dan tepat dengan hanyak klik di skrin.

Penghasilan kamus elektronik ini merujuk pelbagai sumber kamus bahasa yang asas seperti Maurid, Munjid, Lisan al-Arab, Marbawi, Kamus Dewan, Oxford serta kamus-kamus istilah.

Aplikasi ini juga sangat membantu para pelajar di semua peringkat khususnya yang terlibat dengan program j-QAF, sekolah-sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia serta di peringkat universiti amnya.

Semoga kamus ini dapat memberikan petunjuk dan pemahaman bagi pengguna yang ingi mengetahui ketiga-tiga bahasa (Bahasa Arab, Bahasa MAlaysia dan Bahasa Inggeris) di samping memperolehi keseronokan ketika proses pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia